15.10.2021

Aktualizacja Regulaminu wsparcia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 15.10.2021 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty: Regulamin wsparcia, Załącznik nr 3 i Załącznik nr 5.

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z zaktualizowanym Regulaminem wsparcia: 

1) Wsparcie w ramach PSF WW skierowane jest do wszystkich mikro, małych lub średnich przedsiębiorców mających miejsce, w którym przedsiębiorca podejmuje czynności w zakresie działalności gospodarczej, wskazane w momencie rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS (tj. siedzibę/oddział, filię, przedstawicielstwo, oddział lub punkt, w którym przedsiębiorca podejmuje czynności, nawet w sytuacji, gdy jest on organizacyjnie podporządkowany), na terenie podregionu poznańskiego oraz ich pracowników, w tym osób samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

2) Uczestnik Projektu w trakcie trwania usługi rozwojowej, w której uczestniczy musi być zatrudniony i świadczyć pracę u Przedsiębiorcy (MŚP) wysyłającego go na Usługę rozwojową przez okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia Przedsiębiorstwa (MŚP) do projektu tj. podpisania Umowy wsparcia w wymiarze odpowiadającym ½ etatu tj. minimum 80 godzin miesięcznie. [...]".

3) W skład personelu przedsiębiorstwa nie wchodzą:
a) praktykanci lub studenci odbywający szkolenia zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym,
b) osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
c) osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o dzieło.

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej www.workk.com.pl w zakładce "Dokumenty" (https://workk.com.pl/download)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Zespół Projektu WORKK