13.01.2021

Zaktualizowane zasady dot. stosowania narzędzia do badania cen rynkowych usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

Jak informowaliśmy w wiadomości z dnia 22.09.2020 r. ( https://workk.com.pl/news/12 ) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych mające na celu zwiększenie efektywności realizacji interwencji publicznej. Narzędzie dostępne jest do pobrania w zakładce FAQ https://workk.org.pl/faqs.

W związku z otrzymaniem w dniu 28.12.2020 r. nowych wytycznych z Instytucji Zarządzającej Regionalym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego poniżej przekazujemy zaktualizowane zasady dot. stosowania narzędzia do badania cen rynkowych usług rozwojowych:

  1. Cena usługi rozwojowej możliwej do sfinansowania w ramach projektu jest określana na podstawie przekazanego narzędzia umożliwiającego dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych.
  2. Co do zasady cena usługi rozwojowej nie powinna przekraczać mediany ceny za osobogodzinę brutto oszacowanej dla województwa wielkopolskiego dla danej kategorii i podkategorii usługi rozwojowej.
  3. W przypadku braku szczegółowych danych w odniesieniu do województwa wielkopolskiego należy zastosować się do danych wynikających z opcji „Ogółem” (tj. danych w dla wszystkich województw łącznie).
  4. W odniesieniu do danych dotyczących okresu świadczenia usługi należy posługiwać się opcją „Ogółem”.
  5. W przypadku, kiedy uczestnik projektu chciałby skorzystać z usługi rozwojowej, której koszt przekracza medianę oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (lub w przypadku braku danych dla województwa wielkopolskiego – medianę oszacowaną dla województw ogółem), ale jednocześnie nie przekracza III kwartylu, Operator może wyrazić zgodę na sfinansowanie droższej usługi, po uzyskaniu od danego przedsiębiorstwa racjonalnego uzasadnienia co do konieczności poniesienia kosztu o wyższej wartości. Powyższe nie wymaga akceptacji IZ WRPO 2014+. Poprzez racjonalne uzasadnienie Operator rozumie przedstawienie porównania minimum 3 ofert komercyjnych (oferowanych poza BUR) dla danej usługi w celu potwierdzenia, że cena usługi nie jest zawyżona w stosunku do cen i stawek rynkowych*.
  6. W przypadku, kiedy uczestnik projektu chciałby skorzystać z usługi rozwojowej, której koszt przekracza III kwartyl, Operator może sfinansować taką usługę po uprzednim przekazaniu IZ WRPO 2014+ szczegółowych wyjaśnień i uzyskaniu akceptacji IZ WRPO 2014+.
  7. W przypadku usług rozwojowych "szytych na miarę"których cena przekracza medianę, a zarazem nie przekracza III kwartla, Operator dopuszcza możliwość kwalifikowania takich usług na podstawie przedstawionych przez MŚP wyjaśnień oraz oświadczenia, że na rynku nie ma porównywalnych usług umożliwiających zebranie 3 ofert komercyjnych.

* przy porównywaniu 3 ofert komercyjnych musi być wskazana cena osobogodziny porównywanych usług komercyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu wsparcia w ramach projektu, Przedsiębiorca przed zapisaniem się na wybraną usługę rozwojową w BUR ma obowiązek weryfikacji karty usługi rozwojowej pod kątem klasyfikacji tejże usługi jako szkoleniowej bądź doradczej oraz w zakresie rażąco wysokiej ceny usługi. Zatem do obowiązków Przedsiębiorcy należy porównanie cen usług zamieszczonych w Bazie przy użyciu narzędzia i zweryfikowanie, czy cena wybranej usług nie przekracza medianę oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (lub w przypadku braku danych dla województwa wielkopolskiego – medianę oszacowaną dla województw ogółem).

Pozdrawiamy!

Zespół projektu WORKK!