22.09.2020

WAŻNE! Badanie cen rynkowych usług rozwojowych

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała narzędzie umożliwiające dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych mające na celu zwiększenie efektywności realizacji interwencji publicznej. Narzędzie dostępne jest do pobrania w zakładce FAQ https://workk.com.pl/faqs .

 

Na podstawie danych zawartych w narzędziu, IZ WRPO 2014+ określiła następujące stawki lub przedziały cenowe akceptowalne dla poszczególnych podkategorii usług rozwojowych finansowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Wielkopolskiego:

 

  1. Cena usługi rozwojowej możliwej do sfinansowania w ramach projektu jest określana na podstawie przekazanego narzędzia umożliwiającego dokonanie porównania cen usług zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych.
  2. Co do zasady cena usługi rozwojowej nie powinna przekraczać mediany ceny za osobogodzinę brutto oszacowanej dla województwa wielkopolskiego dla danej usługi rozwojowej.
  3. W przypadku braku szczegółowych danych w odniesieniu do województwa wielkopolskiego należy zastosować się do danych wynikających z opcji „Ogółem” (tj. danych w dla wszystkich województw łącznie).
  4. W odniesieniu do danych dotyczących okresu świadczenia usługi należy posługiwać się opcją „Ogółem”.
  5. W przypadku, kiedy uczestnik projektu chciałby skorzystać z usługi rozwojowej, której koszt przekracza medianę oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (lub w przypadku braku danych dla województwa wielkopolskiego – medianę oszacowaną dla województw ogółem), ale jednocześnie nie przekracza III kwartylu, Operator może wyrazić zgodę na sfinansowanie droższej usługi, po uzyskaniu od danego przedsiębiorstwa racjonalnego uzasadnienia co do konieczności poniesienia kosztu o wyższej wartości. Powyższe nie wymaga akceptacji IZ WRPO 2014+.
  6. W przypadku, kiedy uczestnik projektu chciałby skorzystać z usługi rozwojowej, której koszt przekracza III kwartyl, Operator może sfinansować taką usługę po uprzednim przekazaniu IZ WRPO 2014+ szczegółowych wyjaśnień i uzyskaniu akceptacji IZ WRPO 2014+.

Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu wsparcia w ramach projektu, Przedsiębiorca przed zapisaniem się na wybraną usługę rozwojową w BUR ma obowiązek weryfikacji karty usługi rozwojowej pod kątem klasyfikacji tejże usługi jako szkoleniowej bądź doradczej oraz w zakresie rażąco wysokiej ceny usługi. Zatem do obowiązków Przedsiębiorcy należy porównanie cen usług zamieszczonych w Bazie przy użyciu narzędzia i zweryfikowanie, czy cena wybranej usług nie przekracza medianę oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (lub w przypadku braku danych dla województwa wielkopolskiego – medianę oszacowaną dla województw ogółem). 

 

Powyższe zasady wchodzą w życie i dotyczą wszystkich usług rozwojowych rozpoczynających się od dnia 1 października 2020 r. (nawet jeżeli zapis na usługę został dokonany przed 1 października 2020 r.).

 

Pozdrawiamy!

 

Zespół Projektu WORKK!