FAQ

  • Jakie dokumenty są potrzebne by uzyskać kwalifikowalność osób przybyłych do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym?
  • Kwalifikowalność osób przybyłych z Ukrainy w projekcie powinna zostać potwierdzona dokumentem wskazującym nadany numer PESEL ze statusem UKR lub wniosek o nadanie numeru PESEL, który później należałoby potwierdzić uzyskaniem numeru PESEL. O przyznanie tego statusu wnioskować mogą obywatele Ukrainy oraz małżonek obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, a także obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny. W przypadku osób, które nie mają możliwości uzyskania statusu UKR w rejestrze PESEL tj.: obywatele innych krajów, czy też bezpaństwowcy, którzy mieszkali w Ukrainie w momencie wybuchu wojny, kwalifikowalność powinna zostać potwierdzona na podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.